DikovGraphic

Търговски условия

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Чл. 1. Настоящите Общи търговски условия („Общи условия“) регламентират договорните отношения, възникващи между “Dikov Graphic”  („Изпълнител“) от една страна, и „Възложителя/-лите“, от друга страна, по отношение на сключените между тях договори за услуга.
Чл. 2. (1) Изпълнителят е сп
ециализиран в изработката и проектирането на гъвкави и транспортни опаковки и изработване на фотополимерни клишета, предпечатни, печатни и довършителни услуги в областта на опаковките и рекламата.
(2) Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички договори, сключени с Възложители за изпълнението на следните услуги:
1. предпечатни услуги;
2. фотополимерни клишета;
3. печатни услуги;
4. довършителни процеси – фоматиране, разролване, ламиниране (каширане), лакиране и конфекция.
Чл. 3. Общите условия имат задължителна сила за Изпълнителя и за Възложителя по сключени между тях договори за услуги, попадащи в изброяването по чл. 2, ал. 2, освен ако друго не е изрично уговорено в индивидуален договор между тях.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ
Чл. 4. Изпълнителят предоставя на Възложителя заявената услуга, като изработва и предава изработените стоки („стоките“) в съответствие със заявката на Възложителя и настоящите Общи условия срещу задължението на Възложителя да заплати договорената цена и да приеме изработеното.
Чл. 5. Изпълнението на задължението на Изпълнителя се осъществява само при заявка, отправена до него по реда на настоящите Общи условия.

III. ЗАЯВЯВАНЕ, ИЗРАБОТКА, ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ СТОКИ
Чл. 6. (1) Изработката се извършва по предварителна заявка, в която се посочват видовете стоки и количествата от тях, както и мястото на доставка. Възложителят посочва лице, което ще приеме стоките. Счита се за безспорно между страните, че посочено от Възложителя лице е овластено да получи стоките. В случай че Възложителят не посочи лице, което е овластено да получи стоките, се счита, че същите са получени от Възложителя, независимо от това кое лице ги е приело от името на Възложителя.
(2) Заявката се осъществява чрез писмено изявление, адресирано до адреса на управление или чрез изпращане на съобщение по електронна поща на някой от следните адреси на електронна поща:
1. office@dikovgraphic.com
2. offset@dikovgraphic.com

(3) По изключение Изпълнителят може да получи заявка, направена по телефон. В този случай Възложителят е длъжен да потвърди незабавно заявката по някой от начините, предвидени в предходната алинея. В случай че последният не изпълни задължението си за потвърждаване, Изпълнителят има право:
1. да откаже заявката, без да носи отговорност за вреди; или
2. да потвърди заявката по имейл и/или да я изпълни съгласно отправените по телефон изявления на Възложителя, като в този случай Възложителят и Изпълнителят приемат за безспорно помежду си, че описаните в издадените от Изпълнителя потвърждение или в експедиционен лист и фактура стоки са същите по вид и количество, които са били заявени по телефона.
(4) Заявка, която не отговаря на изискванията на ал. 1 или не е изпратена по начина, уговорен в ал. 2 и 3, не задължава Изпълнителя, включително и в хипотезата на чл. 292 ТЗ.
(5) Промени в заявката и отказ от нея не могат да бъдат извършвани, след като същата е потвърдена и/или изпълнена от Изпълнителя.
Чл. 7. (1) В срок до един ден от получаването на заявката по предходния член Изпълнителят изпраща по имейл потвърждение до Възложителя.
(2) Потвърждението съдържа видовете стоки, количества от тях, мястото за доставка и срока за изпълнение.
Чл. 8. Изпълнителят има право да откаже извършването на доставка, в случай че към момента на изпълнението ѝ Възложителят има неизпълнени парични задължения към Изпълнителя по предходни заявки.
Чл. 9. (1) Възложителят се задължава да приеме стоките чрез овластено от него лице или лица, които да прегледат стоките и да подпишат приемо-предавателен протокол или издаден от Изпълнителя експедиционен лист.
(2) С подписването на приемо-предавателен протокол Възложителят признава, че е получил точно изпълнение по отношение на вид и количество на стоките, както и че по отношение на същите не са налице явни недостатъци.
(3) В случаите, в които стоките се изпращат по куриер, страните могат да не подписват приемо-предавателен протокол. В този случай страните приемат за безспорно установено, че вписаните в експедиционния лист вид и количество на стоките, отговарят на направената поръчка. Възложителят признава, че по отношение на същите не са налице явни недостатъци и че е приел и одобрил стоките, ако не направи писмено възражение до Изпълнителя в срок до края на деня, следващ деня на получаването на стоките, удостоверен от приемо-предавателен протокол или обратна разписка, издадена от куриер.
(4) Възложителят и Изпълнителят се съгласяват, че срокът по чл. 265, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите е един месец.
Чл. 10. (1) Възложителят се задължава да прегледа доставените стоки чрез овластено от него лице. Той се задължава да предяви всички претенции относно вид, количество и качество на доставените стоки единствено с писмено уведомление, отправено до посочения в чл. 3, ал. 2, пр. 1 адрес, не по-късно от срока по чл. 9, ал. 3 in fine.
(2) Изпълнителят не носи отговорност за възражения по ал. 1, непредявени в посочения в същата алинея срок и по указания начин.
(3) В случай на скрити недостатъци, които са се проявили в процеса на използване на стоките, Възложителят има право да иска отстраняване на скрития недостатък за сметка на Изпълнителя в срок до три дни от проявлението на му, като представи доказателство на Изпълнителя за скрития недостатък.
(4) При основателност на претенцията по ал. 3 Изпълнителят изпраща потвърждение за отстраняването на недостатъка в срок от 3 дни от получаването на възражението. В разумен срок от от изпращането на потвърждението Изпълнителят предава стоки без недостатъци.
(5) Чл. 9, ал. 4 се прилага съответно и при скритите недостатъци.
(6) По отношение на продуктите, подлежащи на рекламация, в отношенията си страните приемат следното:
1. Явни недостатъци в областта на предпечата са: отклонение от зададените размери при изработка на клишета, липсващи или наранени печатни елементи; в областта на печата – разместени цветове, липсата им или съществени цветови отклонения от зададения файл; в областта на довършителните размери – отклонение от зададения размер на плик/фолио/етикет;
2. Скрити недостатъци в областта на печата и довършителните процеси са: разместен печат, отклонение в цвета или разкаширане на фолиото във вътрешните слоеве на напечатаната ролка;
Чл. 11. (1) Мястото на изпълнение е складът на Възложителя.
(2) Рискът от погиване на заявените стоки и правото на собственост върху същите преминават върху Възложителя от момента на предаването им на спедитор, превозвач, куриер или на Възложителя, съответно на упълномощено от него лице.

IV. ИЗРАБОТКА НА СТОКИ С МАТЕРИАЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. (1) В случаите, в които материалът за изработване на заявените стоки се предоставя от Възложителя, същият е длъжен да го предостави в склада на Изпълнителя.
(2) Предоставянето на материала се осъществява само след направена по реда на настоящите общи условия заявка и след предварителна уговорка с Изпълнителя за дата и час.
(3) Рискът от случайното погиване на материала е за Възложителя. Изпълнителят не отговаря за настъпилите вреди в материала за времето, през което го е съхранявал, освен ако те са следствие от негов умисъл или груба небрежност.
(4) Правилата на чл. 9 по отношение на удостоверяването на предаването на материала се прилагат съответно.
Чл. 13. (1) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, в случай че предоставения от последния материал не е годен за изработване на заявените стоки или услуги, освен когато материалите имат недостатъци, които не могат да бъдат установени при полагане на грижата на добрия търговец.
(2) Недостатъци, които не могат да бъдат установени от Изпълнителя при полагане на грижата на добрия търговец по смисъла на предходната алинея, са тези, които се отнасят до химическия състав и физичните свойства на материала, и чието установяване изисква специални знания и лабораторно оборудване в областта химията и физиката.
(3) В хипотезата по предходната алинея Изпълнителят не носи отговорност за недостатъци или за вреди, настъпили вследствие на негодност на материала по смисъла на ал. 1 и ал. 2.
(4) Страните приемат за безспорно установено помежду си, че в случаите, в които от предоставения материал бъдат изработени мостри, които са одобрени от Възложителя, последният се е съгласил, че предоставеният от него материал е годен.

V. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 14. (1) Единичната цена на стоките се определя в потвърждението на заявката.
(2) Цените са без начислен данък върху добавената стойност (ДДС) и са в български лева (BGN).
(3) Плащания се извършват само по банков път по заявена Изпълнителя банкова сметка.
Чл. 15. В срок до пет дни след потвърждаване на заявката Изпълнителят издава проформа фактура за съответната доставка.
Чл. 16. (1) Възложителят дължи плащане на цената по издадената съгласно чл. 13 проформа в срок от 3 дни от издаването ѝ.
(2) В двудневен срок от заверяването на сметката на Изпълнителя, същият се задължава да издаде фактура за извършената услуга.
(3) Фактурата се счита получена, когато е изпратена на електронна поща на Възложителя или ако е изпратена заедно с доставената стока.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 17. Възложителят има право да получи заявените от него и потвърдени от Изпълнителя стоки в съответствие с обичаите в практиката относно изискванията за качеството и опаковане.
Чл. 18. Възложителят има право да получи необходимата му информация за доставените му стоки, както и да бъде подпомогнат при необходимост с определена техническа консултация.
Чл. 19. Възложителят се задължава да заплати уговорената цена в предвидения в настоящия договор срок.
Чл. 20. Възложителят се задължава да осигури необходимите механизация и работници за разтоварването на стоката. Разноските по доставката на стоката до място, различно от уговореното в чл. 11, ал. 1 по-горе местоизпълнение, са за сметка на Възложителя.
Чл. 21. Възложителят е длъжен да пази поверително цялата информация, документи и лични данни, получени от Изпълнителя, и да не ги разгласява на трети страни.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 22. Изпълнителят изработва и предава стоките с грижата на добрия търговец, необременени с тежести в полза на трети лица в срок, указан при потвърждение на заявката.
Чл. 23. Изпълнителят се съгласява да предоставя на Възложителя необходимата му информация за доставените стоки, както и да го подпомогне при необходимост с определена техническа консултация.

VIII. НЕУСТОЙКИ. ОТГОВОРНОСТ.
Чл. 24. В случай че Възложителят не плати дължимата цена в срок същия дължи неустойка в размер на 1% от цената за всеки ден забава, но не повече от сума в размер на 30 % от цената.
Чл. 25. Изпълнителят, освен при умисъл и група небрежност, не отговаря за обезщетяване на вредите, настъпили в резултат от предаване на стока с недостатъци, в т. ч. и когато:
1. Възложителят не е направил възражение за явния или скрития недостатък по начина и в сроковете, предвидени в настоящите Общи условия;
2. Възложителят е могъл да избегне вредите при полагане на грижата на добрия търговец.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 26. (1) Страните по сключените договори се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването им. (2) Страните декларират, че съхраняват предоставените му във връзка със сключените договори лични данни съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.
Чл. 27. (1) Всички спорове, възникнали между страните по повод договори, сключени при действието на настоящите Общи условия, в т. ч., но не само, отнасящи се до тяхната действителност, тълкуването (в т. ч. и на съдържащите се в общите условия) и неизпълнение на поетите задължения, се разрешават в дух на взаимно разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие се разрешават от родово компетентния съд в гр. София.
(2) Приложимото право за разрешаването на споровете е българското.
Чл. 28. Настоящите Общи условия на основание чл. 298, ал. 1, т. 2 ТЗ са обвързващи за всички търговски договори, сключени след датата на установяването.

Настоящите Общи условия са приети на 05.08.2020 г. и са публикувани на официалния уебсайт на “Dikov Graphic” на: 05.08.2020 г.